Gỡ vướng về C/O mẫu D điện tử

Nam - 17/09/2020

Gỡ vướng về C/O mẫu D điện tử

- Tổng cục Hải quan vừa có văn bản tháo gỡ vướng mắc của Cục Hải quan Bình Dương liên quan đến C/O mẫu D điện tử do Malaysia cấp, đồng thời hướng dẫn chung các cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến C/O mẫu D điện tử.

Cụ thể, đối với bản giấy của C/O mẫu D điện tử được in từ hệ thống của Malaysia (bản Preview), đây là C/O được in từ hệ thống nội bộ của Malaysia, do đó, bản giấy C/O này chỉ dùng để tham khảo, không phải là căn cứ để kiểm tra tính hợp lệ của C/O.

Đối với chỉ tiêu thông tin trên C/O mẫu D điện tử, theo quy định tại Khoản 9, Điều 1 Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2016 của Bộ Công Thương, chỉ tiêu thông tin địa điểm tại ô số 11 và ô số 12 không phải thông tin bắt buộc. Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, việc thiếu thông tin này không phải căn cứ để từ chối C/O.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan Bình Dương căn cứ bản C/O điện tử được truyền trên hệ thống một cửa quốc gia để kiểm tra tính hợp lệ C/O.

Theo nguồn: haiquanonline.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN HTM LOGISTICS
avatar
Xin chào
close nav